Algemene voorwaarden Groendakexpert

Artikel 1 Definities

Aankoop: het product of de dienst welke opdrachtgever afneemt van opdrachtnemer

Consument: iemand die handelt buiten beroep of bedrijf

Partijen: opdrachtnemer en opdrachtgever

Opdrachtnemer: Groendakexpert B.V. handelend onder de naam Groendakexpert

Opdrachtgever: de persoon die het groendak en/of bijbehorende zaken en/of diensten afneemt

Artikel 2 Identiteit van de opdrachtnemer

Groendakexpert is ingeschreven onder kvk-nummer 85342831 en gevestigd aan de Zijlroede 10, 8939AK in Leeuwarden.

Artikel 3 Toepasselijkheid algemene voorwaarden

3.1 Deze algemene voorwaarden zijn van toepassing op de overeenkomsten tussen Opdrachtgever en Opdrachtnemer, waarop Opdrachtnemer deze algemene voorwaarden van toepassing heeft verklaard. Deze verklaring staat op de overeenkomst en factuur.

3.2 Van deze voorwaarden wordt niet afgeweken, tenzij partijen dit uitdrukkelijk en schriftelijk overeenkomen.

3.3 Indien één of meer van de bepalingen uit deze algemene voorwaarden nietig of vernietigbaar zijn, blijven de overige bepalingen in stand.

Artikel 4 Koop

4.1 De aankoop kan via de website plaatsvinden of via de aanvraag van een offerte.

4.2 De aankoop van producten via de website komt terstond tot stand. Groendakexpert houdt zich het recht voor om door Opdrachtgever onjuist aangeleverde gegevens, zoals aantal m2 of de berekende prijs, de overeenkomst binnen 7 werkdagen te ontbinden. Groendakexpert komt dan met een nieuw aanbod, waarin Opdrachtgever vrij is deze te accepteren of te weigeren.

4.3 Groendakexpert kan niet worden gehouden aan de koopovereenkomst als sprake is van een kennelijke vergissing of fout in de prijsstelling en Opdrachtgever dit had moeten kunnen begrijpen. 

4.4 Een offerte door Groendakexpert wordt schriftelijk aangeboden en is voor 30 dagen geldig. Tenzij het anders in de offerte is aangegeven. Met een maximale termijn van 180 dagen.

4.5 Een offerte voor de aanleg van een groendak is enkel geldig indien door Opdrachtgever de juiste gegevens worden verstrekt. Indien bij uitvoering van de opdracht blijkt dat het dak niet in de juiste staat is, kan Groendakexpert de offerte ontbinden en betaalt Opdrachtgever voor de gemaakte kosten tot dusver.

4.6 De offerte vervalt indien Opdrachtgever de offerte nog niet heeft aanvaard en het product of de dienst niet meer beschikbaar is.

  1. Bij aanleg van een groendak geeft Opdrachtgever aan Groendakexpert de vrije beschikking over elektriciteit en water.

4.8 Weigert Opdrachtgever medewerking aan de aanleg van een Groendak, dan kan Groendakexpert de gemaakte kosten in rekening te brengen.

4.9 Alle materialen worden onder eigendomsvoorbehoud geleverd.

Artikel 5 Betaling

5.1 Betaling voor een product geschiedt per direct via iDeal of per bankoverschrijving voorafgaand aan de opdracht.

5.2 Betaling voor de aanleg van een groendak geschiedt via factuur achteraf.

5.3 Groendakexpert kan bij een factuurbedrag van meer dan €5.000,- een aanbetaling vragen. Dit wordt dan aangegeven in de offerte.

Artikel 6 Levering

6.1 Levering vindt plaats zolang de voorraad strekt.

6.2 Leveringstijden zoals vermeld op de website kunnen afwijken, bijvoorbeeld door problemen met leveringscapaciteit.

6.3 Opdrachtgever draagt zorg voor een goede ontvangst van producten. Dit betekent dat zij beschikt over een oprit of een verharding op eigen terrein, welke degelijk bereikbaar is voor een vrachtwagen. Indien dit niet het geval is, worden de materialen zo dicht mogelijk in de buurt van Opdrachtgever haar aangegeven afleveradres afgeleverd.

6.4 Opdrachtgever draagt zorg voor een vrije toegang voor de aanleg van een Groendak.

6.5 Groendakexpert is niet aansprakelijk voor eventuele schade als gevolg van een latere levering dan gepland.

Artikel 7 Verantwoordelijkheid van Opdrachtgever en aansprakelijkheid

7.1 Groendakexpert sluit bij voorbaat aansprakelijkheid ten gevolge van de levering van producten uit.

7.2 Opdrachtgever is zelf verantwoordelijk voor de draagkracht van de dakconstructie waarop het groendak wordt aangelegd. Groendakexpert geeft vrijblijvend advies over de sterkte van de constructie voor zover dat mogelijk is. Dit advies is gebaseerd op standaarden volgens www.houtinfo.nl/balkenschuif. Aan dit advies kunnen geen rechten worden ontleend. Wij raden bij twijfel altijd aan om een bouwkundig expert in te schakelen. Indien Opdrachtgever zelf aangeeft dat de constructie sterk genoeg is uit eigen berekeningen of na advies van een derde vrijwaart zij Groendakexpert van enige aansprakelijkheid voor eventuele schade door aanleg van het groendak.

7.3 Wanneer Groendakexpert een groendak aanlegt bij Opdrachtgever voert zij een dakinspectie uit. Tijdens of na deze dakinspectie wordt ook de staat van de dakbedekking gecontroleerd en wordt Opdrachtgever geadviseerd over de staat van de dakbedekking. Dit is een advies waar geen rechten aan ontleend worden. Indien er lekkage ontstaat binnen een jaar na de aanleg van het groendak zal Groendakexpert beoordelen of deze lekkage ontstaan is door aanleg van het groendak. Is dit het geval dan herstelt Groendakexpert het gebrek. De kosten hiervan bedragen maximaal het factuurbedrag van het geleverde groendak. Indien er geen aanleiding is gevonden voor de lekkage door aanleg van het groendak vergoedt Groendakexpert geen reparatiekosten aan de dakbedekking maar biedt zij wel gratis aan om het groendak (deels) te verwijderen, op voorwaarde dat Groendakexpert het verwijderde groendak terug mag nemen.

7.4 Groendakexpert is aansprakelijk voor eventuele schade aan roerende en onroerende zaken bij het uitvoeren van de opdracht voor zover dit toe te rekenen is aan Groendakexpert, medewerkers of onderaannemers tot een maximum van hetgeen haar verzekeraar vergoedt. Indien de vergoeding van de verzekeraar lager uitvalt dan de schade, vergoedt Groendakexpert maximaal het factuurbedrag.

7.5 Indien Groendakexpert bij wet aansprakelijk is voor schade bij Opdrachtgever, dan keert Groendakexpert enkel het schadebedrag uit, tot hetgeen haar verzekeraar vergoedt.

Artikel 8 Overmacht

8.1 Indien sprake is van overmacht (weersomstandigheden, noodtoestanden e.d.) kan Groendakexpert de uitvoering van haar opdracht ten tijde van de overmacht opschorten. Groendakexpert komt dan met een nieuw voorstel voor de levering van haar producten of diensten.

8.2 Groendakexpert is niet aansprakelijk voor eventuele schade die hieruit voortvloeit.

Artikel 9 Herroepingsrecht van de consument bij online aankoop

9.1 De consument mag binnen 14 dagen na een online aankoop de koop ongedaan maken. Dit geldt niet voor “levende producten”, zoals sedumplantjes.

9.2 Indien de consument zich wenst te beroepen op het herroepingsrecht, stuurt zij zo spoedig mogelijk en in ieder geval binnen 14 dagen na ontvangst van het product het product in originele staat en onbeschadigd terug. De transportkosten voor de retourzending worden niet vergoed door Groendakexpert.

9.3 Indien de aanleg van een groendak binnen 14 dagen na aankoop plaatsvindt, heeft de consument geen recht meer op herroeping.

Artikel 10 Garantie

10.1 De door Groendakexpert geleverde zaken voldoen aan de gebruikelijke eisen en normen die daaraan op het moment van levering redelijkerwijs gesteld kunnen worden en waarvoor zij bij normaal gebruik zijn bestemd. De in dit artikel genoemde garantie ziet enkel op zaken die bestemd zijn voor gebruik binnen Nederland.

10.2 De in lid 1 genoemde garantie geldt voor een periode van 6 maanden na levering, uitgezonderd levende waren (zoals sedummatten en planten e.d.). Na de garantietermijn zullen alle kosten voor herstel (inclusief verzendkosten, voorrijkosten e.d.) voor rekening komen van Opdrachtgever.

10.3 Bij levende waren is het enkel mogelijk om aanspraak te maken op garantie op de dag van de aankomst van de materialen. Opdrachtgever moet direct bij ontvangst het product onderzoeken op gebreken. Indien de levende materialen niet in goede staat zijn afgeleverd moet zij hier foto’s van maken en dit melden bij Groendakexpert.

10.4 Opdrachtgever moet niet levende producten direct na ontvangst inspecteren op een tekortkoming en deze zo spoedig mogelijk (en minimaal binnen één week) schriftelijk melden aan Groendakexpert. Groendakexpert moet in de gelegenheid worden gesteld om het gebrek en de klacht te onderzoeken.

10.5 In de volgende gevallen vervalt eventuele garantie:

  • Schade veroorzaakt door mens-, dier- of natuurgeweld
  • Niet goede montage (niet volgens gebruiksaanwijzing gemonteerd)
  • Beschadiging door opzet of nalatigheid
  • Oneigenlijk gebruik
  • Schade door slecht onderhoud of gebruik van een slecht onderhoudsmiddel
  • Schade door abnormaal intensief gebruik
  • Extreme weersomstandigheden en/of temperaturen

10.6 Indien Opdrachtgever later dan als bedoeld in artikel 10.3 en 10.4 Groendakexpert van het gebrek in kennis stelt komt aan Opdrachtgever geen garantie meer toe.

10.7 Indien vaststaat dat een zaak gebrekkig is, zal Groendakexpert binnen redelijke termijn na retourontvangst de zaak vervangen of zorg dragen voor herstel, danwel een vervangende vergoeding aan Opdrachtgever voldoen.

10.8 Indien Groendakexpert ook de aanleg van de dakbedekking verzorgt biedt zij de Opdrachtgever 10 jaar waterdichtheidsgarantie op de dakbedekking en het groendak. 

Artikel 11 Toepasselijk recht

Op de overeenkomsten tussen partijen is het Nederlands recht van toepassing.

Laatst gewijzigd op 7 februari 2023